Az Európai Unió LEADER Programja közösségi kezdeményezésként indult 1990-ben Magyarországon. A program Magyarországra 2001-ben jutott el.

Térségünk, az Alpokalja-Fertő-táj

Mottónk: „Megtartó vidék fejlődő életminőséggel”

„Itt alkotni, teremteni kell” – mondta Széchenyi István, térségünk szülötte. Az elmúlt években megvalósult álmok mind közösségeinket, mind szűkebb hazánkat, nemzetünket gyarapították. Nagyon fontos a gondolkodásmódban végbement változás, amit a LEADER 7 alapelvére építkező rendszer működése hozott. Ma elhisszük már, hogy álmaink valóra válhatnak és a közös munka erős egységet teremt a civil világban is.

Az Alpokalja-Fertő táj térsége a megye második legnagyobbja, a térség lakosságszáma 42 558 fő. (2014-20 közötti időszakban a lakosságszám 39 350 fő volt, több, mint 3000 fővel növekedett), területe 707,87 km2, összesen 39 települést foglal magában, az alábbiakat: Csáfordjánosfa, Csér, Ebergőc, Fertőboz, Gyalóka, Hidegség, Nemeskér, Pinnye, Pusztacsalád, Répceszemere, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Szakony, Und, Völcsej, Agyagosszergény, Egyházasfalu, Fertőendréd, Fertőhomok, Sopronhorpács, Zsira, Sarród, Csapod, Fertőszéplak, Hegykő, Iván, Lövő, Nagylózs, Pereszteg, Petőháza, Sarród, Sopronkövesd, Ágfalva, Fertőrákos, Kópháza, Nagycenk, Fertőszentmiklós, Fertőd, Harka.

...

LEADER Partnerség

A térség nem homogén, jellemző rá a 3 kultúra markáns megjelenése. Évszázadok óta él együtt három „nemzet”, a német, a horvát és a magyar. Ez a hármasság adja nyelvi, kulturális sokszínűségét. Térségünk rendkívül gazdag természeti (nagyrészt nemzeti parki, NATURA 2000-es terület), kulturális és épített örökségekben (főként Széchenyi és Esterházy kastélyok, kúriák, kilátók, de számos más főnemesi, egyházi kúria, kastély található nálunk, Bécs, a császárváros közelsége végett). Két kisvárosunk Fertőszentmiklós és Fertőd szomszéd települések, dinamikusan fejlődnek (közel 8000 lakossal bírnak együtt). A térség 3 mikrotérségre bontható: Fertő-parti településekre Fertőd központtal, (a Fertő-táj 10 települése UNESCO Világörökség címet kapott 2001-ben), a Sopron környéki és Ikva menti településekre és az alpokaljai településekre (a 17 település máig önkéntes társulásban, az Alpokalja Társulásban működik együtt).

A Helyi Fejlesztési Stratégia megfogalmazása során a LEADER HACS-ok ösztönzik a helyieket, hogy vegyenek részt a közös munkában, gondolkodjanak közösen térségük jövőjének fejlesztésében. A „bottom-up”, vagyis alulról építkező típusú koncepcióknál kiemelt jelentőségű a helyi közösségfejlesztés, az együttműködés, a mindenki számára kezdeményező stratégia kidolgozása és annak végrehajtása.

Az egyesület partnersége

Civil szféra képviselői: 42 fő
Vállalkozói szféra: 26 fő
Önkormányzati szféra: 39 fő

HOGYAN VÁLHAT TAGUNKKÁ?

4. § (2) A rendes- és a pártoló tagok felvétele írásbeli belépési kérelem (a továbbiakban: belépési kérelem) alapján történik. A tagfelvétellel kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség - a tag felvételét elutasító határozat elleni fellebbezés esetén a Közgyűlés - hatáskörébe tartozik.

A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag írásbeli belépési kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal, nyílt szavazással dönt a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül. A tagsági jogviszony a belépési kérelemnek az Elnökség által történő elfogadásával jön létre. Az Elnökség határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező részére. A határozatot indokolással és a jogorvoslati kioktatással abban az esetben kell ellátni, ha az Elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja.

Jelenlegi tagjaink listájának letöltése

A felvételt elutasító döntés ellen a tagfelvételt kérőt - a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezési jog illeti meg. A fellebbezést a Közgyűléshez címzetten, de az Elnökségnél kell előterjeszteni. A Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő Közgyűlésen – de legkésőbb 30 napon belül – egyszerű szótöbbségi határozattal, titkos szavazással dönt, és határozatát további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli a tagfelvételt kérelmezővel. A Közgyűlés fellebbezést elbíráló határozatával szemben további jogorvoslattal a Ptk. 3:35. §-3:36.§-a

Tagfelvételi kérelmét eljuttathatja hozzánk a csatolt Belépési kérelem kitöltésével:

Postai úton
9436 Fertőszéplak, Széchényi Ferenc tér 1. (Széchenyi Kastély)

HOGYAN LÉPHET KI TAGSÁGUNKBÓL?

4. § (3) Az egyesületből való kilépés önkéntes.

4. § (6) Az egyesületi tagsági viszony megszűnik:

a) a tag kilépésével a kilépés írásbeli bejelentésével;

b) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával, 30 napos felmondási idővel;

c) a tag kizárásával, a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésével azonos hatállyal,

d) természetes személy tag halálával, illetve a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével

A tag az egyesületből a kilépés írásbeli bejelentésével, indokolás nélkül bármikor kiléphet. Az egyesületből történő kilépésről írásban, igazolható módon kell nyilatkozni. A kilépésről szóló nyilatkozatot az egyesület Elnökének címzetten kell megküldeni. Az egyesületi tagsági viszony az egyesületből történő kilépésről szóló nyilatkozatnak az egyesület Elnöke általi átvételének napján szűnik meg.

A felvételt elutasító döntés ellen a tagfelvételt kérőt - a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezési jog illeti meg. A fellebbezést a Közgyűléshez címzetten, de az Elnökségnél kell előterjeszteni. A Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő Közgyűlésen – de legkésőbb 30 napon belül – egyszerű szótöbbségi határozattal, titkos szavazással dönt, és határozatát további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli a tagfelvételt kérelmezővel. A Közgyűlés fellebbezést elbíráló határozatával szemben további jogorvoslattal a Ptk. 3:35. §-3:36.§-a

Tagságból való kilépési kérelmét eljuttathatja hozzánk a csatolt Kilépési kérelem kitöltésével:

Postai úton
9436 Fertőszéplak, Széchényi Ferenc tér 1. (Széchenyi Kastély)

Személyesen
9436 Fertőszéplak, Széchényi Ferenc tér 1. (Széchenyi Kastély)